(+421) 903 229 298

info@lusdesign.sk

Produkt bol vložený do košíka

Všeobecné obchodné podmienky

I.
Zmluvné strany

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.lusdesign.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Predávajúci:

Mgr.Lucia Smolíková – LuS design

SNP 402/4, 907 01 Myjava, Slovensko

IČO: 53330374/em>

DIČ: 1075528333

Predávajúci nie je plátcom DPH

 

Tel.: (+421) 903 229 298

E-mail: info@lusdesign.sk

 

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s.,Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

IBAN: SK60 0900 0000 0051 7379 7436

SWIFT: GIBASKBX

 

Kupujúci:

Fyzická (spotrebiteľ), alebo právnická osoba (firma), ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

 

 

II.
Vytvorenie objednávky

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

Odoslaná objednávka je len návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky zo strany predávajúceho e-mailom.

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu v lehote do 24 hodín od realizácie objednávky, a to prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky.

V prípade, že kupujúci uhradil objednávku platbou vopred, predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

Odoslaním elektronickej objednávky, ktorej súčasťou je alkohol, kupujúci potvrdzuje, že ku dňu objednávky dovŕšil vek 18 rokov. Predávajúci je oprávnený túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti.

 

 

III.
Cena tovaru

Všetky ceny za tovar a služby a poplatky uvedené v internetovom obchode sú konečné, vrátane DPH, nezahŕňajú však cenu za dopravu tovaru. Náklady na dopravu tovaru kupujúci vidí v nákupnom košíku ešte pred dokončením svojej objednávky.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov a dodávateľov tovaru, alebo pri zistení, že sú ceny uvedené chybne.

 

 

IV.
Platba za tovar

Platbu môžete u nás zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov:

 

Platba online kartou

Po dokončení objednávky budete presmerovaní na zabezpečenú platobnú bránu banky a umožní Vám online platbu kartou VISA, Mastercard alebo Maestro. Vaša platba bude na náš účet pripísaná už o pár minút.

 

Bankový prevod

Po dokončení objednávky obdržíte e-mail s potrebnými platobnými údajmi. Tovar odosielame po zaregistrovaní úhrady.

IBAN: SK60 0900 0000 0051 7379 7436

SWIFT: GIBASKBX

 

Dobierka

Platba v hotovosti alebo kartou kuriérovi priamo pri prevzatí zásielky. Tento spôsob úhrady je spoplatnený sumou 1,50 €. Platba na dobierku je možná v SR, ČR, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku.

 

 

V.
Dodanie tovaru

Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní od e-mailového potvrdenia objednávky kupujúcemu. Informácia o dodacej lehote daného tovaru sa nachádza v popise tovaru v položke "Dostupnosť" a znamená v akom časovom horizonte je tovar obvykle k dispozícii na odoslanie kupujúcemu. Tento údaj je uvedený počtom dní. Doba dodania je obvykle 1-10 pracovných dní. Následne prepravná spoločnosť doručí zásielku do 24-48 hodín. Dodacia doba do Českej republiky, Poľska, Rakúska a Maďarska je 2-4 dni. Tovar zasielame do krajín EÚ. Cena za dopravu do jednotlivých štátov je uvedená v tabuľke v kategórii "Doprava".

 

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu

 

 

VI.
Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), príp. záručný list ( ak ho výrobca poskytuje ).

Kupujúci sa zaväzuje správne vyplniť všetky jeho kontaktné údaje pri objednávacom procese, ktorých správnosť by si mal po vyplnení skontrolovať.

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a spísať s ním škodový protokol. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdávaní a prevzatí príjemcovi zjavná, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistil, najneskôr však do 24hodín. Kupujúci môže odmietnuť prevzatie zásielky, v prípade ak je v zjavnom nesúlade s kúpnou zmluvou alebo ak je zásielka neúplná či poškodená.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

 

 

VII.
Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, táto nemá nárok na vrátenie tovaru.

 

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr.rozbalené dezerty, mydlá, vône, kúpeľové produkty, alkohol).

 

Odstúpenie od zmluvy je možné iba ak kupujúci dodá tovar zabalený v neporušenom (najlepšie)v originálnom balení, nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a nepoužitý.

 

Kupujúci je povinný oboznámiť predávajúceho o jeho zámere odstúpiť od zmluvy e-mailom na adresu: info@lusdesign.sk, kde uvedie číslo objednávky a dátum jej vytvorenia. Do e-mailu priloží vyplnený a podpísaný formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný tu: Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (PDF)

 

Tovar aj s priloženým formulárom na odstúpenie od zmluvy prosím zašlite na adresu:

 

Mgr.Lucia Smolíková - LuS design

SNP 402/4

907 01 Myjava

Slovensko

Tel.: (+421) 903 229 298

 

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14 dňovej lehoty.

 

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

 

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v "kamennom" obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

 

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodeniami a znečistením.

 

Tovar nám, prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom , kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Prosíme, aby ste zobrali na vedomie, že zodpovedáte za stav, v akom k nám tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave od Vás k nám) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.

 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

 

VIII.
Reklamácie a záruka

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

 

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielaný spotrebný tovar ako čokolády, bonboniéry a pralinky majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 týždne pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

 

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 12 mesiacov.

 

Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

 

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

 

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

 

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

 

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených nárokov. Predávajúci si však vyhradzuje právo zamietnuť kupujúcemu preplatenie neúmerne alebo neúčelne vynaložených nákladov na doručenie reklamovaného tovaru, pričom bude pri posúdení oprávnenosti nároku kupujúceho - spotrebiteľa vychádzať z možností najlacnejších spôsobov prepravy, ktoré sú pre spotrebiteľa bežne dostupné pri vynaložení primeraného úsilia. Za prípadné poškodenie reklamovaného tovaru následkom individuálnej prepravy predávajúci neručí.

 

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 • mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí produktu,
 • používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, pre ktorý je tovar určený,
 • neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru,
 • nadmerným zaťažovaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • pri preprave produktu po prevzatí kupujúcim,
 • vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, použitím iných komponentov, než sú komponenty použité výrobcom, alebo dodávateľom
 • opravou alebo úpravou tovaru osobami, ktoré nie sú oprávnené na vykonávanie záručných opráv, opotrebovaním, charakteristickým pre daný materiál alebo použitie.

 

Ak bude kupujúci reklamovať vyššie uvedené vady, reklamácia môže byť odôvodnene zamietnutá.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

V prípade reklamácie prosím vyplňte Reklamačný formulár a odošlite nám ho e-mailom na adresu: info@lusdesign.sk

 

 

Alternatívne riešenie sporov

1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov"). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránkehttp://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

 • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 • presné označenie Predávajúceho,
 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 • označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
 • dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
 • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

 

IX.
Ochrana osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

 

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho: meno a priezvisko, adresu, email, tel. číslo a pri platbe vopred aj číslo účtu.

 

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

 

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

 

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

 

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

 

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

 

Na základe oprávneného záujmu predávajúci spracováva osobné údaje na priame marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettru alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.). Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými je e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettru alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej marketingovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

 

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

 

Spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

 

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

 

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely neoprávneného záujmu predávajúceho.

 

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

 

Tieto podmienky platia od 15.10.2020

 

 

Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Viac informácií.

Súhlasím